menu go

content go

คอมมิวนิตี้

진성형외과 주름별진료과정
HOME > คอมมิวนิตี้ > ขั้นตอนในการรักษาริ้วรอย

1.상담예약 2.여드름 함몰흉터 상태상담 3.시술날짜결정 4.시술전 상태확인 촬영 5.자가진피재생술 시술 6.48시간후 상태확인 7.시술끝